soy.jpg

   

جزئيات قيمت روز ذرت

26 آذر 96 ذرت

چاپ

جزئيات قيمت ذرت بتاریخ یکشنبه 26 آذر ماه 1396

ذرت

ذرت برزیل بندرامام

ایرانی دزفول

روس شمال

مدلل

فوری

؟؟

ریال

؟؟

ريال

9250

ریال

10700

ريال

صفحه 1 از 1864