corn.jpg

 
   

قیمت روز کلیه اقلام

14 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 8000 11000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 37000 38000  
ذرت 6750 7250 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 14950 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 9550 9650  
جو 6850 6950  
فسفات 21000 21000  
جوش شیرین 16000 16500  
کنجاله آفتابگردان 9500 9850  
کنجاله تخم پنبه 13200 15650  
سبوس گندم 6200 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

13 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 36000 37000  
ذرت 7000 7400 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 14600 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 8400 9750  
جو 6850 7000  
فسفات 21000 21000  
جوش شیرین 16500 18000  
کنجاله آفتابگردان 9500 9950  
کنجاله تخم پنبه 13300 15650  
سبوس گندم 6150 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

12 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ یکشنبه 12 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 7500 10500 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 35000 36000  
ذرت 7150 7550 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 14800 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 8400 9750  
جو 6900 7000  
فسفات 21000 23000  
جوش شیرین 16500 ؟  
کنجاله آفتابگردان 9850 9950  
کنجاله تخم پنبه 14700 14900  
سبوس گندم 6150 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین ؟ 159000  
لیزین ؟ 57000  

11 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ شنبه 11 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه 5500 9000 جزئیات بیشتر
مرغ زنده 33000 34000  
ذرت ؟ 7700 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 14800 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 8400 9700  
جو 6950 7100  
فسفات 21000 23000  
جوش شیرین ؟ 19000  
کنجاله آفتابگردان 9700 9950  
کنجاله تخم پنبه 13300 15650  
سبوس گندم 6150 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین 159500 160000  
لیزین ؟ 57500  

9 اردیبهشت 95

چاپ

لیست قیمت بتاریخ پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395

عنوان

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

توضیحات

جوجه یکروزه --- --- جزئیات بیشتر
مرغ زنده 32000 33000  
ذرت 7400 7900 جزئیات بیشتر
کنجاله سویا 13950 14800 جزئیات بیشتر
کنجاله کلزا ؟ ؟  
گندم 8400 9750  
جو 6950 7400  
فسفات 21000 23000  
جوش شیرین ؟ 18800  
کنجاله آفتابگردان 9900 10000  
کنجاله تخم پنبه 13300 15650  
سبوس گندم 6200 6200  
پودر ماهی 29000 69000  
متیونین ؟ ؟  
لیزین ؟ ؟  

صفحه 1 از 289